الاهيات اجتماعی، معرفتي است بين رشته‌ای؛ بين رشته‌های الاهيات و علوم اجتماعی که به شرح، تفسير، تحليل، توجيه، تفريع، استنباط و استنتاج از متون اجتماعی اسلام (قرآن ـ احاديث) مي‌پردازد. دو فصلنامه الاهيات اجتماعی، نشريه‌ای است پژوهشی و تخصّصی که آراء، نظريات و ديدگاه‌های محدّثان، مفسّران، فقيهان، متکلمان و عالمان اخلاق در زمينه آن متون اجتماعی را نشر مي‌دهد. اين نشريه با همکاري مشترک مؤسسه شيعه‌شناسی و پژوهشکده الاهيات اجتماعی وابسته به دانشگاه قم منتشر مي‌شد.

برای مشاهده شماره های قبلی می توانید به این صفحه مراجعه نمایید.