بنا به اذعان کارشناسان، اين نشريه از هيئت علمي داخلي و خارجي بسيار توانمندي برخوردار است که همين امر بر وزن علمي آن افزوده است. اکنون اقبال به اين نشريه به حدي است که گزينش مقالات برتر از ميان انبوه مقالات ارسالي، مديران اين نشريات را دچار مشکل نموده است. تاکنون ۴۹ شماره اين نشريه منتشر شده است.

برای مشاهده مقالات و همچنین ارسال مقاله می توانید از سایت مجله بازدید نمایید