انتشار فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 68
انتشار فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 68

انتشار فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 68

انتشار فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 68

انتشار فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 68

فهرست مطالب:

بررسی تطبيقی واکنش علما و روحانيون ايران به اشغال کشور در جنگ جهانی اول و دوم
دکتر محمد بختياری / دکتر مهدی فرجی

بررسی ميزان احساس تبعيض مذهبی در ميان دانشجويان شيعه افغانستان (مطالعه موردی دانشگاه کابل)
ضياحسين يوسفی / دکتر سيدمهدی سيدزاده ثانی

تبيين انديشه شيعي در سه دهه نقاشي ايران دوره معاصر (57 - 87)
دکتر حسنعلي پورمند / علي ايدی

تأثيرات وجوه بصری و مفهومی آينه کاری حرم حضرت شاهچراغ بر آثار هنری معاصر (مطالعة موردی آثار منير فرمانفرماييان)
دکتر مينا محمدی وکيل

مطالعه مقايسه ای مسأله مشروعيت در انديشه و عمل اسلام گرايان شيعه و اخواني در افغانستان
دکتر يوسف خانمحمدی / امان الله شفايی

بررسی نقش و جايگاه شيخ در طريقت کبرويه و مقايسه آن با ديدگاه شيعی
عليرضا جوهرچی / دکتر عليرضا نبی لو


دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است! شما اولین دیدگاه را برای این خبر ارسال کنید.
ارسال دیدگاه
Captcha